วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คุณสมบัติของผู้นำ

คุณสมบัติของผู้นำ

ผู้นำ ผู้บริหารที่ดี ต้องมี คุณลักษณะพื้นฐาน 10 ประการ คือ
 1. สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบดี
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์
 3. วิเคราะห์เหตุการณ์ ตัดสินใจดี
 4. มีความคิดริเริ่ม และเป็นผู้รอบรู้
 5. เป็นที่พึ่งแก่เพื่อนร่วมงาน และเชื่อถือไว้วางใจได้
 6. ตัดสินใจแน่นอน ไม่รวนเร
 7. รู้จักปรับตัว ละเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 8. จิตใจมั่นคง ไม่เอาแต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่
 9. มีคุณลักษณะและความประพฤติส่วนตัวที่ดี
 10. มีคุณลักษณะของผู้นำ
เทคนิคการสร้างเสริมความเป็นผู้นำที่ ฝึกฝนได้ มี 8 ประการ คือ
 1. สำรวจตัวเอง พิจารณาข้อบกพร่อง เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำที่ดี
 2. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะด้านบริหาร และ จิตวิทยาสังคม
 3. ฝึกอบรมในสถาบันปรับปรุงบุคลิกภาพ
 4. พัฒนาการสนทนาโต้ตอบ ฝึกการเป็นนักฟัง /นักพูด(ถ่ายทอด)ที่ดี
 5. ปรับปรังบุคลิกภาพ ภายในและภายนอก ของตนเอง
 6. ทบทวนท่าที ที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นให้สุภาพนุ่มนวล เป็นปกตินิสัย
 7. ฝึกฝน สังเกตการณ์ กล้าตัดสินใจ
 8. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีเหตุผล ในการทำงาน มีความสุขุมรอบคอบ
กล่าวโดยสรุป คุณลักษณะผู้นำที่ทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จ คือ
 1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สุขุมเยือกเย็น
 2. มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล
 3. .สามารถบริหารความขัดแย้งได้ดี
 4. กล้าตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกต้อง
 5. ติดต่อสื่อสารได้ดี
 6. รอบรู้ในงานที่รับผิดชอบ
 7. มีความขยันขันแข็ง มานะ อดทน
 8. เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์
 9. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 10. วินิจฉัยปัญหา คาดการณ์เหตุการณ์ได้ดี
 11. มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะทางสังคม
 12. .ทำงานในสภาวะกดดัน ตึงเครียดไดดี
 13. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
 14. วางแผนและประสานแผนได้ดี
 15. มีสัมพันธภาพที่ดีกับองค์กรอื่น
 16. รู้จักใช้ข้อมูล สารสนเทศให้เกิดประโยชน์


Read more: http://www.novabizz.com/NovaAce/Leader.htm#ixzz1hM4dOGuO

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น